Vážení rodiče,

žádostem o přijetí vašich dětí do školní družiny byla s ohledem na ochranu osobních údajů přidělena registrační čísla.  Seznam přijatých účastníků  je k dispozici na webu školy a  bude vyvěšený na veřejně přístupném místě ve škole. Přidělené registrační číslo Vám bude oznámeno v pondělí 7.9.2020 prostřednictvím třídních učitelů. K dnešnímu datu bylo všem žádostem vyhověno.

Za pobyt účastníků ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitelka školy. Úhrada příspěvku se provádí ve dvou splátkách za 1. a 2. pololetí školního roku. Výše úplaty je stanovena na celý školní rok a činí 500,-Kč za každé pololetí školního roku. Stanovenou částku uhradí zákonný zástupce převodem na účet školy 5909113309/0800 po obdržení konkrétních platebních údajů Vašeho dítěte. V nutném případně  je možné provést úhradu hotově v kanceláři školy. Finanční prostředky jsou použity zpravidla pro materiální vybavení družiny.

K úhradě poplatku za první pololetí obdržíte platební informace a pokyn prostřednictvím třídních učitelů.

Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek  nejpozději do jednoho měsíce od zahájení činnosti ŠD v každém pololetí, tedy k termínům 30. 9. a 28. 2., ředitelka školy rozhodne o případném vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu nezaplacení poplatku k uvedeným termínům.

4.9.2020                                                             Mgr. Hana Němečková

                                                                                  ředitelka školy

Skip to content