UKLIĎME ČESKO

V pátek 18.9.2020 se žáci naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Rozhodli jsme se vylepšit si prostředí v okolí naší školy a udělat tak něco pro přírodu a nás všechny.

Děkujeme organizátorům akce, kteří žákům předem poskytli osobní ochranné pomůcky a materiál  pro uskutečnění. Veškerý nasbíraný odpad byl odevzdán do blízkého sběrného dvora v Sendražicích.

Nejbohatší ekosystémy planety Země-vzdělávání v oblasti EVVO

Ve čtvrtek 17.9.2020 navštívil naši školu pan Coubal a představil dětem další část environmentálního programu ,,NEPZ“ (Nejbohatší Ekosystémy Planety Země) .

Tentokrát byl vzdělávací program nazván Oko Země.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací týkajících se ochrany tropických deštných pralesů, oceánů a ochrany kriticky ohrožených druhů zvířat.

Zájmová činnost

Vážení rodiče,

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti  s výskytem infekčního onemocnění  COVID 19 a nejistému dalšímu vývoji situace nebude škola prozatím nabízet dětem zájmové odpolední aktivity vzhledem k prevenci přenosu nákazy. 

Děkujeme za pochopení. 

Přijetí do školní družiny 2020-21

Vážení rodiče,

žádostem o přijetí vašich dětí do školní družiny byla s ohledem na ochranu osobních údajů přidělena registrační čísla.  Seznam přijatých účastníků  je k dispozici na webu školy a  bude vyvěšený na veřejně přístupném místě ve škole. Přidělené registrační číslo Vám bude oznámeno v pondělí 7.9.2020 prostřednictvím třídních učitelů. K dnešnímu datu bylo všem žádostem vyhověno.

Za pobyt účastníků ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitelka školy. Úhrada příspěvku se provádí ve dvou splátkách za 1. a 2. pololetí školního roku. Výše úplaty je stanovena na celý školní rok a činí 500,-Kč za každé pololetí školního roku. Stanovenou částku uhradí zákonný zástupce převodem na účet školy 5909113309/0800 po obdržení konkrétních platebních údajů Vašeho dítěte. V nutném případně  je možné provést úhradu hotově v kanceláři školy. Finanční prostředky jsou použity zpravidla pro materiální vybavení družiny.

K úhradě poplatku za první pololetí obdržíte platební informace a pokyn prostřednictvím třídních učitelů.

Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek  nejpozději do jednoho měsíce od zahájení činnosti ŠD v každém pololetí, tedy k termínům 30. 9. a 28. 2., ředitelka školy rozhodne o případném vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu nezaplacení poplatku k uvedeným termínům.

4.9.2020                                                             Mgr. Hana Němečková

                                                                                  ředitelka školy

Základní pravidla vlastní ochrany

Základní pravidla vlastní ochrany:

 • Mýt si ruce vždy před jídlem a po použití toalety, po cestování dopravou, návratu z nákupů, účasti na veřejných akcích a dalších činnostech, při nichž se dotýkáme předmětů, na které sahali jiní lidé.
 • Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si nesahat na obličej, především do okolí úst, nosu a očí.
 • Při cestě mimo domov mít s sebou roušku a nasadit si ji v případě, když se v okolí vyskytne člověk s příznaky akutní respirační infekce (rouška nechrání absolutně, ale v tomto případě významně sníží velikost expozice).
 • Na osoby používající roušku nepohlížet jako na podezřelé nebo dokonce nebezpečné jedince; rouška je prostředkem ochrany a nikoli projevem nemoci (je pravděpodobnější, že člověk v roušce chrání sebe, protože právě není ve formě a obává se nákazy).
 • V období hrozící epidemie nenavštěvovat hromadné akce, zejména ty, které se odehrávají v uzavřeném prostoru.
 • Trávit část dne na čerstvém vzduchu, obytné prostory hodně větrat.
 • Udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici (pak je velká pravděpodobnost, že po případném setkání s nákazou proběhne nemoc jen mírně).

Lidé, kteří na sobě pociťují známky respirační infekce, včetně banálního nachlazení, by měli dodržovat následující pravidla:

 • Zdržovat se v izolaci.
 • Je-li nutné vyjít mezi lidi, pak jen v roušce (a roušky často vyměňovat).
 • Nestýkat se s rizikovými osobami (senioři…), je-li kontakt s těmito osobami nezbytný, použít místo roušky respirátor bez ventilace.
 • Smrkat a kašlat do papírových kapesníků, které se ihned vyhazují!
 • Při kašlání nebo kýchnutí do lokte považovat takovýto oděv za kontaminovaný, co nejdříve se převléknout a oděv vyprat.

Před vstupem do počítačové učebny a před použitím počítačů doporučuji žákům  vždy nejdříve provést dezinfekci rukou. Vydesinfikovat klávesnice a povrchy má vždy učitel, který hodinu končí. Ten také zajistí intenzivní vyvětrání.  

Úplně nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu, chovat se zodpovědně a nepanikařit. Za klíčové považuji nejít nákaze naproti dodržováním výše uvedených doporučených pravidel.

Mgr. Hana Němečková, ředitelka školy

Skip to content