INFORMACE

Budoucí prvňáčci

TERMÍN A ORGANIZACE ZÁPISU

ŘÁDNÝ ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PLÁNOVANÝ TERMÍN:

čtvrtek 13. dubna 2023 v 13:00 – 17:00 v budově školy Hlavní 210

pátek 14. dubna 2023 v 13:00 – 17:00 v budově školy Hlavní 210

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS pro děti s dočasnou ochranou proběhne v pondělí 19. června 2023 v 13:30 – 16:00 v budově Heverova 191.

ORGANIZACE:

ZÁPIS ONLINE, který umožňuje zákonným zástupcům rezervaci konkrétního termínu zápisu.

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • formální část (žádost o přijetí dítěte k plnění PŠD, případně žádost o odklad PŠD, předložení potřebné dokumentace a dokladů)
 • neformální část (se souhlasem zákonného zástupce – rozhovor pedagoga s dítětem a tvořivé činnosti k orientačnímu posouzení školní zralosti – cca 15 minut)

OTEVÍRANÁ TŘÍDA:      I.     (maximálně 30 žáků)

Těšíme se na Vašeho – našeho prvňáčka a budoucí spolupráci!

VĚK DÍTĚTE

VĚK DÍTĚTE:

 • povinně se dostaví děti, které v době od 1.9.2022 do 31.8.2023 dovrší 6 let, tedy děti narozené v období 1.9.2016 do 31.8.2017 i děti s odkladem PŠD v roce 2022
 • v odůvodněných případech (přiměřená duševní a tělesná vyspělost) lze přijmout k PŠD dítě:
 1. dosáhne-li věku 6 let v období 1.9.2023 do 31.12.2023 ( nar. od 1.9.2017 do 31.12.2017) – s doložením doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 2. dosáhne-li věku 6 let v období od 1.1.2024 do 30.6.2024 (nar. od 1.1.2018 do 30.6.2018) – s doložením doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a s doložením doporučení odborného lékaře (pediatra)

PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJETÍ

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:

 • podání žádosti o přijetí v řádném termínu
 • oprávnění zákonného zastupování dítěte (V případě, že dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, doloží toto k žádosti o přijetí.)
 • doložení všech náležitostí pro přijetí (občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno na jiné škole)

v případě cizinců : průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas), průkaz totožnosti dítěte (pas, jiný dokument ověřený v ČR), vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k trvalému pobytu v ČR a doklad o bydlišti v ČR (nájemní smlouva atp.), DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – skutečné místo trvalého pobytu, důležité informace mající vliv na proces vzdělávání

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 • trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy včetně spádových obcí (§36 odst. 5 Školského zákona, Vyhláška o školských obvodech v akt. znění)
 • uchazeči o přijetí z nespádového obvodu ve městě Kolín
 • ostatní uchazeči z nespádových obcí dle kapacity do počtu maximálně 30 dětí

V případě překročení limitu možného přijetí a nemožnosti rozhodnutí o přijetí dle stanovených kritérií bude přistoupeno k veřejnému losování uchazečů.

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • zákonný zástupce dítěte požádá o odklad školní docházky, pokud dítě není duševně a tělesně vyspělé tím, že vyplní Žádost o odklad školní docházky
 • společně s vyplněnou žádostí předloží nejlépe ve dnech zápisu doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a doporučení odborného lékaře (pediatra nebo klinického psychologa)

Prosíme zákonné zástupce, aby si potřebné náležitosti zajistili v předstihu a usnadnili tak průběh správního řízení. Děkujeme za pochopení.

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 • seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách školy
 • rozhodnutí bude založeno do spisu dítěte, neodesílá se poštou
 • na žádost lze vydat stejnopis

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

 • vydá ředitelka školy bezodkladně, nejdéle do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • rozhodnutí o nepřijetí doručí škola zák. zástupci do vlastních rukou
 • zákonný zástupce je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne od doručení rozhodnutí
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje

ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • zákonný zástupce dítěte požádá o odklad školní docházky, pokud dítě není duševně a tělesně vyspělé tím, že vyplní Žádost o odklad školní docházky
 • společně s vyplněnou žádostí předloží nejlépe v den zápisu doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a doporučení odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa
 • pokud nemá žádost předepsané náležitost nebo trpí jinými vadami, pomůže je správní orgán žadateli odstranit na místě nebo jej vyzve, aby tyto odstranil; pokud zákonný zástupce spolu s žádostí nedoloží doporučující posudky, vyzve jej správní orgán k jejich doručení do 30.4. a poučí ho o následcích nedodržení stanovené zákonné lhůty
 • nedoloží-li zák. zástupce do 30.4. příslušného školního roku doporučující posudky nebo neodstraní-li nedostatky, správní orgán přeruší řízení na dobu nezbytně nutnou – nejdéle do 31.5. příslušného školního roku.
 • neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění

Rozhodování o přijetí/nepřijetí/odkladu se řídí správním řádem.

Rozhodnutí bude vydáno po ukončení zápisu.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Informace pro cizí státní příslušníky:

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Zahradní 46. Kolín; tel: 312 310 322 nebo 774 866 838

Webové stránky:

Logopedie :

Mgr. Michaela Hellerová   Soukromá logopedická ambulance, Kutnohorská 21, Kolín 321 712 868
PaeDr. Naděžda Pácalová  Soukromá ordinace logopedie, Kutnohorská 21, Kolín 321 712 868
Mgr. Lenka Sojková  Soukromá logopedická ambulance, Kmochova 258, Kolín 602 266 393
Mgr. Andrea  Wiesnerová   Klinický logoped , Královská cesta 280, Kolín 606 277 309

Doporučení:

VÝSLEDKY ZÁPISU

 

 

 

 

 

Skip to content