INFORMACE

Budoucí prvňáčci

TERMÍN A ORGANIZACE ZÁPISU

ŘÁDNÝ ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PLÁNOVANÝ TERMÍN:

čtvrtek 4. dubna 2024 v 13:00 – 17:00 v budově školy Hlavní 210

pátek    5. dubna 2024 v 13:00 – 17:00 v budově školy Hlavní 210

 

ORGANIZACE:

ZÁPIS ONLINE umožňuje zákonným zástupcům rezervaci konkrétního termínu zápisu. Rezervace jsou možné od 15.3.2024.

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • formální část (žádost o přijetí dítěte k plnění PŠD, případně žádost o odklad PŠD, předložení potřebné dokumentace a dokladů)
 • neformální část (se souhlasem zákonného zástupce – rozhovor pedagoga s dítětem a tvořivé činnosti k orientačnímu posouzení školní zralosti – cca 15 minut)

Naše škola může přijmout maximálně 56 prvňáčků.

Těšíme se na Vašeho – našeho prvňáčka a budoucí spolupráci!

VĚK DÍTĚTE

 

Dle § 36 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, budou zapisovány děti, u kterých povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinnost dostavit se k zápisu mají tedy děti   narozené v období 1.9.2017 do 31.8.2018                       

                                                                                   děti s odkladem PŠD v roce 2023

Výjimečně mohou podat žádost o přijetí i děti mladší v souladu s platnou legislativou.

PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJETÍ

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:

 • podání žádosti o přijetí v řádném termínu
 • oprávnění zákonného zastupování dítěte (v případě, že dítě zastupuje jiná osoba, než zákonný zástupce, doloží toto k žádosti o přijetí)
 • doložení všech náležitostí pro přijetí (OP, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém pobytu dítěte a jeho délce potvrzením z evidence obyvatel, rozhodnutí o odkladu, pokud bylo vydáno na jiné škole v minulém školním roce)

v případě cizinců s povolením k trvalému pobytu:

                                 průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas, povolení k pobytu)

                                 průkaz totožnosti dítěte (pas, vízum, jiný dokument)

                                 doklad o bydlišti a délce trvání

 

v případě cizinců s dočasnou ochranou:

                                 průkaz totožnosti zákonného zástupce (pas, vízum, jiný dokument)

                                 průkaz totožnosti dítěte (pas, vízum, jiný dokument)

                                 doklad o bydlišti (nájemní smlouva, čestné prohlášení                           

                                 vlastníka atp.)

 

Překlady pro cizince na webu NPI a Inkluzivní škola

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 • Přijímat budeme posloupně:

 

 1. přednostně děti s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 2. děti s trvalým pobytem ve městě Kolín s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel, z jiných školských obvodů města Kolína,
 3. děti ze školských obvodů obcí, které mají s městem Kolín podepsanou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
 4. dětí s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu kratší 6 měsíců, s doloženým potvrzením pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

 • V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnout o přijetí dle předchozích kritérií, bude rozhodnuto losováním.
 • Žáky cizince s vízem strpění do maximální možné kapacity 26.

 

Poznámka: Spádové obvody školy a školské obvody obcí se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Kolín č. 2/2023 o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín ze dne 19.06.2023, usn. č. 450/7/ZM/2023 (účinnost této vyhlášky od 06.07.2023)

 

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • zákonný zástupce dítěte požádá o odklad školní docházky, pokud dítě není duševně a tělesně vyspělé tím, že vyplní Žádost o odklad školní docházky
 • společně s vyplněnou žádostí předloží nejlépe ve dnech zápisu doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a doporučení odborného lékaře (pediatra nebo klinického psychologa)

Prosíme zákonné zástupce, aby si potřebné náležitosti zajistili v předstihu a usnadnili tak průběh správního řízení. Děkujeme za pochopení.

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 • seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách školy
 • rozhodnutí bude založeno do spisu dítěte, neodesílá se poštou
 • na žádost lze vydat stejnopis

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

 • vydá ředitelka školy bezodkladně, nejdéle do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • rozhodnutí o nepřijetí doručí škola zák. zástupci do vlastních rukou
 • zákonný zástupce je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne od doručení rozhodnutí
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje

ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • zákonný zástupce dítěte požádá o odklad školní docházky, pokud dítě není duševně a tělesně vyspělé tím, že vyplní Žádost o odklad školní docházky
 • společně s vyplněnou žádostí předloží nejlépe v den zápisu doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a doporučení odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa
 • pokud nemá žádost předepsané náležitost nebo trpí jinými vadami, pomůže je správní orgán žadateli odstranit na místě nebo jej vyzve, aby tyto odstranil; pokud zákonný zástupce spolu s žádostí nedoloží doporučující posudky, vyzve jej správní orgán k jejich doručení do 30.4. a poučí ho o následcích nedodržení stanovené zákonné lhůty
 • nedoloží-li zák. zástupce do 30.4. příslušného školního roku doporučující posudky nebo neodstraní-li nedostatky, správní orgán přeruší řízení na dobu nezbytně nutnou – nejdéle do 31.5. příslušného školního roku.
 • neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění

Rozhodování o přijetí/nepřijetí/odkladu se řídí správním řádem.

Rozhodnutí bude vydáno po ukončení zápisu.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Informace pro cizí státní příslušníky:

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Zahradní 46. Kolín; tel: 312 310 322 nebo 774 866 838

Webové stránky:

Logopedie :

Mgr. Michaela Hellerová   Soukromá logopedická ambulance, Kutnohorská 21, Kolín 321 712 868
PaeDr. Naděžda Pácalová  Soukromá ordinace logopedie, Kutnohorská 21, Kolín 321 712 868
Mgr. Lenka Sojková  Soukromá logopedická ambulance, Kmochova 258, Kolín 602 266 393
Mgr. Andrea  Wiesnerová   Klinický logoped , Královská cesta 280, Kolín 606 277 309

Doporučení:

VÝSLEDKY ZÁPISU

 

Výsledky zápisu zde

 

 

 

 

Skip to content