o škole

Projekty

Ovoce a zelenina do škol

 

Program „Ovoce a zelenina do škol“  si klade za cíl zlepšení stravovacích návyků dětí a je v ČR úspěšně realizován již od školního roku 2009/2010.

Jeho nedílnou součástí jsou i doprovodná vzdělávací opatření (podle článku 23 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013).

Tato opatření se realizují vhodnými formami na naší škole  za účelem zlepšení informovanosti o zdravých stravovacích návycích a o sektoru ovoce a zeleniny obecně.

Obědy do škol

 

Obědy do škol ve Středočeském kraji
ve školních letech 2023 – 2025, reg. č.:
CZ.03.04.01/00/22_026/0003801

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se zaměřuje na pomoc dětem ve věku 2-26 let ohrožených materiální nebo potravinovou deprivací. Cílem projektu je poskytnout dětem bezplatné předškolní nebo školní stravování v rámci školních let 2023/2024 a 2024/2025.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Obědy do škol – plakát

 

Mléko do škol

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999.  Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol. Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Mléčné výrobky může odebírat každá  škola, která má o účast v projektu zájem. Naši žáci tak mají garantované pravidelné dodávky konzumního mléka, případně neochucených mléčných výrobků zdarma. Kromě dodávek mléčných výrobků jsou součásti projektu i doprovodná vzdělávací opatření, která zajišťují schválení dodavatelé. Podporovány jsou exkurze, vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže propagující spotřebu mléka a mléčných výrobků. 

Národní plán podpory návratu do škol

 

Národní plán doučování 

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. Základní kritéria identifikují žáky ohrožené zásadním školním neúspěchem.

Národní plán obnovy

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Národní plán obnovy

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

NPO je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které Česká republika realizovala v letech 2020–2024 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci MŠMT v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Škole byly poskytnuty finanční prostředky na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí a na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti.

Přehled plnění stanovených cílů

Naše škola v období 2020 – 2024 splnila tyto cíle:

  • cíl č. 172 – distanční výuka, vybavení digitálními technologiemi
  • cíl č. 173 – prevence digitální propasti a cíl č. 174  – digitální učební pomůcky

             

 

 

 

Skip to content