Dodržování prevence přenosu infekce

pravidlo tří R-ruce,roušky,rozestupy

ochrana dýchacích cest ve společných prostorách

zásady osobní a respirační hygieny (jednorázový kapesník)

větrání, desinfekce prostor

maximální omezení vstupu třetích osob

zákaz vstupu osobám s příznaky respiračního onemocnění ( teplota, kašel, kýchání….)

Screeningové testování do 10.9.2021

Termíny:

1.9.2021         středa                  

6.9.2021         pondělí

9.9.2021         čtvrtek

Testování se netýká žáků kteří doloží potvrzení:

1)o ukončeném očkování (14 dnů od aplikace druhé dávky)

2)o prodělání nemoci Covid 19 (ochranná lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu)

3)o negativním výsledku PCR nebo AG testu z testovacího odběrného místa (AG ne starší než 72 hodin, PCR ne starší než 7 dnů, online PCR ne starší než 24 hodin)

Testování probíhá v kmenových učebnách za dohledu TU a AP.

Proběhne ihned na začátku školního dne za dodržení všech hygienických pravidel.

Všichni přítomní mají po celou dobu ochranu dýchacích cest vyjma okamžiku, kdy testovaný provádí samoodběr.

Průběh testování:

Vydání testu

Provedení testu

Vyhodnocení testu

Záznam o výsledku

Likvidace testu

1)žák podstoupí samotest testem GENRUI ve škole

2) žák si přinese vlastní antigenní test schválený MZČR a otestuje se ve škole

Pozitivní výsledek

Žákovi, který má pozitivní výsledek testu, je zakázána osobní účast na prezenčním vzdělávání. Je neprodleně citlivě přesunut do izolace. O nutnosti osobního vyzvednutí žáka/žákyně ze školy jsou bezodkladně informováni zákonní zástupci.  Škola vydá žákovi potvrzení o pozitivním výsledku AG testu a informuje zákonného zástupce, že má bezodkladně kontaktovat dětského lékaře. Ten je povinen rozhodnout o dalším postupu (žádanka -RT PCR test).V případě předložení negativního výsledku konfirmačního RT PCR testu se může žák vrátit k prezenční výuce. V případě pozitivního výsledku konfirmačního testu zákonný zástupce informuje školu a ta následně dle doporučeného postupu informuje příslušnou KHS. Ta rozhoduje o dalším postupu.

Pozor-pouze v případě testování v termínu 9.9.2021 se vztahuje izolace na všechny žáky, kteří s pozitivně testovaným byli v kontaktu.

Pokud by byla nařízena izolace více, než polovině žáků třídy či skupiny, přechází nepřítomní žáci na distanční způsob vzdělávání po dobu trvání tohoto stavu.

Pokud žák není v určený den testování ve škole, testuje se individuálně na určeném místě v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje v testování dle rozvrhu s ostatními žáky.

Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce odmítne testování, může se prezenční výuky, aktivit školní družiny či zájmové činnosti prezenčně účastnit za dodržení následujících podmínek:

1)žák používá po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest

2)nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních

3)nesmí zpívat

4)v době konzumace svačiny či oběda musí sedět a dodržovat odstup min.1,5 m od ostatních

Případné pokračování testování po 10.9.2021 závisí na rozhodnutí kompetentních orgánů.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Skip to content